VEDTÆGTER

 § 1: Navn og hjemsted

 

Stk. 1. Foreningens navn er Frivilligcenter Tønder

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune

 

§ 2: Formål


Foreningen har som formål at fremme udvikling af frivilligt socialt arbejde i Tønder Kommune samt at formidle og udbrede kendskabet til frivilligt socialt arbejde.

    

§ 3: MedlemmerStk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages alle foreninger, grupper og netværk, der tilslutter sig foreningens formål og som er beskæftiget med frivilligt arbejde i Tønder Kommune. Medlemskabet tegnes af selve foreningen og ikke via en hoved- eller paraplyorganisation.

 

Stk. 2. Som støttemedlemmer kan optages enhver enkeltperson eller privat virksomhed, der tilslutter sig foreningens formål. Støttemedlemmer har ikke stemmeret eller adgang til foreningens ydelser.

 

Stk. 3. Ind - og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Frivilligcenter Tønder. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår i hvilket indmeldelse finder sted.

 

Stk. 4. Kontingent for hhv. ordinære medlemmer, enkeltpersoner og virksomheder fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

 

§ 4: Generalforsamlingen


Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned, og medlemmerne indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet skal være forpersonen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Alle medlemmer har ret til at deltage på generalforsamlingen og til at stille op til bestyrelsen, dog skal forperson, næstforperson og kasserer vælges blandt de ordinære medlemmer.

 

Stk. 4. Hver medlemsforening har 1 stemme

 

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens årsberetning forelægges til orientering
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode.
 10. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 11. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
 12. Eventuelt

 

Stk. 6. Genvalg kan finde sted

 

Stk. 7. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal såfremt mindst 10 fremmødte deltager. Hvis dette ikke er tilfældet, er generalforsamlingen ugyldig, og der indkaldes til en ny ordinær generalforsamling efter de gældende regler.

 

Stk. 8. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

 

Stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 5: Bestyrelsen


Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer. Et ulige antal vælges i ulige år

og et lige antal vælges i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med forperson, næstforperson og kasserer.

Der tilstræbes en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og forskellige brancher inden for eksempelvis det sociale område og idræts- og kulturområdet, og som besidder forskellige relevante kompetencer og erfaringer.

 

Stk. 1.1. Til bestyrelsen kan kun vælges 1 person fra hver medlemsforening

 

Stk. 2. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret

 

Stk. 2.1. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved længere fravær, dvs. mere end 2 møder i træk eller 3 møder om året

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

 

Stk. 4. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger centerets leder. Centerets leder fungerer desuden som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

Ved generalforsamlingen kan der vælges et eksternt medlem, f.eks. en kommunalt ansat, politiker eller anden person fra lokalsamfundet. Vedkommende kan ikke beklæde forpersons- næstforpersons- eller kasserer posten.

 

  § 6: Økonomi


Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

 

§ 7: Hæftelse og tegningsregler


Stk. 1. Foreningen tegnes af forpersonen og et bestyrelsesmedlem i forening. I forpersonens fravær tegnes foreningen af næstforpersonen og et bestyrelsesmedlem.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan udstede fuldmagter


§ 8: Ændring af vedtægter


Stk. 1. Til ændring af vedtægter kræves, at motiverede ændringsforslag er udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til en ordinær generalforsamling og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med halvdelen af de afgivne stemmer.

 

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 8 under § 4, stk. 4.

 

Stk. 3. Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære

generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes

behandlet af generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

 

§ 10: Eksklusion


Stk. 1. En enig bestyrelse kan ekskludere en medlemsforening, der modarbejder og misbruger foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

 

§ 11: Nedlæggelse af foreningen


Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

Ved foreningens opløsning fordeles foreningsformue mellem medlemsforeningerne. Formuen opgøres og revideres af den registrerede revisor og fordeles af den afgående bestyrelse inden 12 måneder fra den besluttende generalforsamling.

 

Vedtægter senest revideret på generalforsamlingen den 20. marts 2024.